JEP Henkilöstöratkaisut – paremman henkilöstövälityksen puolesta

JEP Henkilöstöratkaisujen taustalla vaikuttaa pariskunta, joka ehti ennen oman yrityksen perustamista kartuttaa kokemusta henkilöstövälitysalalta – niin hyvässä kuin pahassakin. Yritystoiminta lähti liikkeelle pohdittaessa sitä, miten henkilöstövälitystä voitaisiin tehdä paremmin. Alalta kerrytetty kokemus ja ennen kaikkea näkemykset sen epäkohdista saivat yrittäjät tarttumaan tuumasta toimeen. Syntyi ajatus yrityksestä, joka tuottaa ihmisläheisiä ratkaisuja yksilöille; ei siis pelkkää henkilöstövuokrausta tai –välitystä. JEP Henkilöstöratkaisut perustettiin vuonna 2012 ja se sai peukkusymbolin kuvastamaan omaan tekemiseen kohdistuvaa innostusta ja paloa.

Toimintamme oletusarvoina on ihmisläheisyys ja laadun arvostus

”Työtehtävän ja työnhakijoiden perinpohjainen yhteensovittaminen vaatii hermoja ja kärsivällisyyttä. Olemme pieneksi ihmetykseksemme huomanneet useiden kyseenalaistavan sen, miten kannattavaa yksittäiseen työntekijään on käyttää resursseja näin paljon kun me käytämme. Me teemme tätä sillä asenteella, että riman alittaminen ei palvele ketään. Sekä työntekijöiltä että asiakkailta saamamme myönteinen palaute on entisestään vahvistanut näkemystä siitä, että tämä on ainoa tapa varmistaa laadukas toiminta ja siten myös sen kestävyys.

Toimintamme taustalla olevat arvot eivät ole meille pelkkää sanahelinää. Päinvastoin, toteuttamamme arvot ovat niin syvällä kaikessa siinä mitä teemme, että koemme ne hyväksi keinoksi kilpailla tällä alalla. Esimerkiksi ihmisläheisyys on koko toiminnan läpi kulkeva punainen lanka ja sellainen arvo, josta ei tingitä.  Jotta sitä voidaan toteuttaa, on myös yrityksen käytänteet ja tavat toimia tullut virittää sen mukaisiksi. Toisinaan se tarkoittaa määrän uhraamista laadulle, mutta emme koe sitä ongelmana – kyse on kuitenkin ihmisistä.”

Asiakkaidemme tarpeisiin tuotetut ratkaisut ja kokonaiskuvan hahmottaminen

Meillä JEP Henkilöstöratkaisuissa toiminta perustuu siihen, että rekrytointeja tekevät henkilöt tietävät, millaiseen työnkuvaan asiakasyrityksemme etsii työntekijää. Ajantasainen ymmärrys työnkuvasta ja sen vaatimuksista perustuu siihen, että rekrytoijalla itsellään on selkeä kuva siitä, mitä työnkuva käytännössä on. Vierailemmekin työpaikoilla säännöllisesti, samalla myös itseämme kouluttaen ja tietojamme päivittäen. Tietojen ollessa ajan tasalla, onnistuu myös työntekijän kouluttaminen paremmin. Yhtenä toimintamme ohjenuorana on molemminpuolinen oppiminen. Siinä missä me ohjeistamme työntekijöitämme, näemme myös itse mahdollisuuden kehittää omaa osaamistamme. Sen lisäksi, että kentällä kierretään antamassa tsemppiä ja myyntivinkkejä, liikkuu tietovirta myös toiseen suuntaan: työntekijöiltä meille. Tiedon ollessa ajantasaista, voidaan muutoksiin työnkuvassakin reagoida nopeammin. Raadollisimmillaan henkilöstövälitys on sitä, että työntekijöitä syydetään työtehtäviin huomioimatta työnkuvan vaatimuksia tai työntekijän soveltuvuutta tehtävään. Tällaiset ohilyönnit syövät turhaan resursseja kaikilta osapuolilta.

JEP Henkilöstöratkaisuissa toimitaan siten, että ratkaisut  palvelevat kaikkia osapuolia pidemmällä tähtäimellä. Kun rekrytointi tehdään jo alkuvaiheessa ajatuksella, riittää suhteessa malttia myös kehittämiseen ja työntekijän kouluttamiseen. Tämä on yksi syy, miksi koemme erottuvamme kilpailijoistamme henkilöstövälityksen ja –vuokrauksen saralla: sitoudumme sekä valitsemaan tehtävään soveltuvan henkilön, että myös kouluttamaan hänet työtehtävään. Kun uuden henkilön rekrytoinnista ja kouluttamisesta vastaa yksi ja sama taho, saavutetaan kokemuksemme mukaan kokonaisvaltaisempia ja kestävempiä henkilöstöratkaisuja. Asiakkaamme hyötyy siitä, että ennemmin kehitämme ja koulutamme yhtä, potentiaaliseksi kokemaamme henkilöä, kuin vaihdamme uuteen työntekijään ja kouluttaminen alkaa taas alusta. JEP Henkilöstöratkaisuissa ei myöskään tingitä siitä, että työntekijää ei tarvitsisi tavata kasvokkain ennen hänen työllistämistään. Me näemme asian niin, että työntekijää on mahdotonta työllistää, kouluttaa ja ohjata riittävästi ainoastaan puhelimen välityksellä. Kun tästä periaatteesta ei jousteta, voimme itsekin lähettää työntekijän koulutuksen päätteeksi hyvillä mielin matkaan.

JEP Henkilöstöratkaisut – tukea ja yksilökohtaisia ratkaisuja työntekijöille

Rekrytointeja tehdessämme sitoudumme aina siihen, että työntekijää saa kunnollisen ohjauksen ja koulutuksen. Taataksemme ohjauksen laadun, kierrämme myös itse jatkuvasti kentällä tietojamme päivittäen ja kouluttautuen. Työntekijänämme voit siis luottaa siihen, että tietomme työnkuvasta ja sen vaatimuksista on aina ajantasainen. Meillä tiedon liikkumista myös toiseen suuntaan arvostetaan: nimittäin työntekijöiltä meille. Näin voidaan varmistua siitä, että tieto mahdollisista työpaikoilla tapahtuneista muutoksista kantautuu aina myös meidän korviimme. Meidän kauttamme töitä hakevien ei siis oleteta olevan kaikki tietäviä superihmisiä, tai valtavan itsevarmoja siitä mitä haluavat tehdä; sen sijaan avoimella asenteella ja yhteistyökyvykkyydellä on suuri merkitys.

Me JEP Henkilöstöratkaisuissa haluamme tarjota työntekijöillemme tukea ja olla heille helposti lähestyttävissä. Haluamme työntekijöidemme tietävän, että tunnemme heidät nimiltä ja kasvoilta. Kun työntekijöitä kohdellaan yksilöinä, näkyy kokonaisvaltainen auttamisen halu siinä, että voimme ehdottaa työntekijöillemme hyvinkin yksilökohtaisia ratkaisuja. Tilanteissa, joissa työntekijä haluaa kehittää itseään tai tehty työtehtävä ei lopulta osoittaudukaan sopivaksi, voidaan tilanne ottaa uudelleen tarkkailuun ja pohtia, miten siihen voitaisiin reagoida. Kehittyminen niin työn saralla kuin elämässä ylipäänsä vaatii usein mukavuusalueelta poistumista. Me pyrimme tilannetta ulkopuolelta tarkkailemalla olemaan tukena ja tarvittaessa myös liikkeellepanevana voimana näissäkin tilanteissa.

Työhakemuksen tärkein tehtävä on erottaa sinut muusta massasta. Mieti siis, mikä voisi olla juuri se sinut muista erottava tekijä. Omana kilpailuetuna voi olla esimerkiksi oma intohimoinen harrastus. Kun on työhakemuksellaan kyennyt erottautumaan, haastattelutilanteessa on mahdollisuus tuoda omaa persoonaa vielä paremmin esiin. Yhtenä mahdollisuutena erottua voi olla myös työnhakijan kyky viestiä ja vuorovaikuttaa. Ihmiset viestivät keskenään eri tavoin, osa avoimemmin ja osa varautuneemmin, mutta tärkeää on se, että yhteyttä uskalletaan ottaa ja olla itse aktiivinen. Ei voida myöskään sanoa, että kaikissa tapauksissa aiempi työkokemus olisi avain onneen; lopulta asenne ja persoona voivat kantaa vielä pidemmälle.

Ja vielä yksi vinkki! Meille JEP Henkilöstöratkaisuissa yhtenä työnhakijan tärkeimpänä piirteenä korostuu hakijan asennoituminen työhön ja työntekoon. Pidämme erityisen tärkeänä työtä arvostavaa asennetta. Meidän mielestämme kaikenlainen työkokemus on hyvä nähdä mahdollisuutena kehittyä ja oppia sekä verkostoitua työelämässä edelleen. Erilaisia työnteon mahdollisuuksia urkenee hyville tekijöille tämän tästä! Lue alta vaikkapa työntekijämme Sofian tarina.

Unelma kantaa hyvässä kasvumaassa pitkälle: Sofian tarina

Yrityksessämme työskentelevä Sofia on hyvä esimerkki siitä, miten pitkälle oma asenne ja intohimo omaan tekemiseen voi kantaa ympäristössä, joka on viritetty tunnistamaan työntekijöidensä kehityspotentiaalin. Sofia aloitti yrityksessä tekemällä erilaisia konsulenttihommia. Palo päästä tiiviimmin mukaan yrityksen toimintaan ja vaikuttamaan asioihin johtivat kuitenkin lopulta siihen, että Sofia palkattiin yrityksen assistentiksi. Tiedossa oli, että assistentin paikka vaatii hyvin yrittäjähenkistä otetta ja Sofia puolestaan oli kerännyt aiemmalla tekemisellään tätä mielikuvaa tukevaa näyttöä. Sitkeys sekä kunnianhimoinen tapa työskennellä vakuuttivat meidät ja Sofia kehittyi työntekijästämme yrityksemme luottohenkilöksi.